Вимоги до виконання ДКР

Вимоги до виконання та оформлення контрольних робіт: 

 У міжсесійний період студент повинен виконати контрольні роботи в повному обсязі згідно з навчальним планом та направити їх на перевірку до початку лабораторно-екзаменаційної сесії. Студентів, що своєчасно не подали контрольних робіт, не буде допущено до лабораторно-екзаменаційної сесії.

Контрольну роботу виконують зі збереженням нумерації завдань на аркушах форматом А4 від руки охайно й розбірливо або друкують Кеглем: Times New Roman, 14 пт. Теоретичне питання або задача переписується без скорочень у зазначеній послідовності. Після чого дається відповідь на нього.

Кожне питання та відповідь на нього студент мусить викласти на окремому аркуші, залишаючи 4 см вільного місця на правому краї сторінки для рецензування, а в кінці роботи надати список використаної літератури.

Контрольну роботу перевіряє викладач та її може бути зараховано, зараховано із зауваженнями або не зараховано. Якщо роботу зараховано із зауваженнями, студент може надати відповіді на ці зауваження в процесі співбесіди з викладачем. Незараховану роботу з рецензією викладача буде повернено студенту, який повинен виконати всі завдання наново та подати її на повторну перевірку в узгоджені терміни. До екзаменів та заліків допускаються студенти, контрольні роботи яких зараховані або зараховані з зауваженнями і вони пройшли співбесіду з викладачем, щодо зауважень в конрольній роботі.

Зразок титульного листа (docx)